an tiến
HPC
Logo Top
Logo Top
Logo Top
Logo Top
LogoTop
LogoTop
LogoTop
LogoTop

Cơ hội nghề nghiệp

Thông tin tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Với phương châm “Nguồn nhân lực là động lực then chốt để phát triển” Tập đoàn không ngừng chú trọng và đầu tư vào con người. Chúng tôi đã xây dựng những chính sách và văn hóa đặc thù, nổi bật cho Người An Phát bao gồm: Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Chính sách làm việc trọn đời; Môi trường làm việc thuận lợi; Thân thiện và đãi ngộ; Hoạt động chăm lo sức khỏe, đời sống cho CBCNV.
Để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và bền vững, Chúng tôi tiếp tục tuyển dụng các vị trí nhân sự cấp cao, cấp trung và cán bộ công nhân viên trong nhiều lĩnh vực ngành nghề để gia nhập vào gia đình An Phát và cùng đồng hành phát triển​.

Xem chi tiết
Môi trường làm việc

Môi trường làm việc

Chúng tôi luôn xác định đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là chiến lược đầu tư cho sự thành công của Tập đoàn. Vì thế, là người của An Phát bạn sẽ có cơ hội được đào tạo nhằm hoàn thiện các kiến thức, kỹ năng để đáp ứng được yêu cầu và thử thách trong công việc.

Xem chi tiết
Môi trường làm việc