an tiến
HPC
Logo Top
Logo Top
Logo Top
LogoTop
LogoTop
LogoTop
LogoTop

Ban lãnh đạo

SÁNG LẬP VIÊN
Ông Phạm Ánh Dương
Ông Phạm Ánh Dương
Chủ tịch
Tập đoàn An Phát Holdings
Ông Nguyễn Lê Trung
Ông Nguyễn Lê Trung
Phó Chủ tịch
Tập đoàn An Phát Holdings
Ông Phạm Hoàng Việt
Ông Phạm Hoàng Việt
Phó Chủ tịch
Tập đoàn An Phát Holdings
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Phạm Ánh Dương
Ông Phạm Ánh Dương
Chủ tịch
Ông Nguyễn Lê Trung
Ông Nguyễn Lê Trung
Phó Chủ tịch
Ông Phạm Hoàng Việt
Ông Phạm Hoàng Việt
Phó Chủ tịch
Ông Đinh Xuân Cường
Ông Đinh Xuân Cường
Thành viên
Ông Hiroaki Yashiro
Ông Hiroaki Yashiro
Thành viên
Ông Phạm Đỗ Huy Cường
Ông Phạm Đỗ Huy Cường
Thành viên
Bà Nguyễn Thị Tiện
Bà Nguyễn Thị Tiện
Thành viên
BAN GIÁM ĐỐC
Ông Đinh Xuân Cường
Ông Đinh Xuân Cường
Tổng Giám đốc
Ông Phạm Đỗ Huy Cường
Ông Phạm Đỗ Huy Cường
Phó Tổng Giám đốc thường trực & GĐ Tài chính
Bà Nguyễn Thị Tiện
Bà Nguyễn Thị Tiện
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nội chính