an tiến
HPC
Logo Top
Logo Top
Logo Top
Logo Top
LogoTop
LogoTop
LogoTop
LogoTop

Đội ngũ lãnh đạo

SÁNG LẬP VIÊN
Ông Phạm Ánh Dương
Ông Phạm Ánh Dương
Chủ tịch
Tập đoàn An Phát Holdings
Ông Nguyễn Lê Trung
Ông Nguyễn Lê Trung
Phó Chủ tịch
Tập đoàn An Phát Holdings
Ông Phạm Hoàng Việt
Ông Phạm Hoàng Việt
Phó Chủ tịch
Tập đoàn An Phát Holdings
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Phạm Ánh Dương
Ông Phạm Ánh Dương
Chủ tịch
Ông Nguyễn Lê Trung
Ông Nguyễn Lê Trung
Phó Chủ tịch
Ông Phạm Hoàng Việt
Ông Phạm Hoàng Việt
Phó Chủ tịch
Ông Đinh Xuân Cường
Ông Đinh Xuân Cường
Thành viên
Bà Nguyễn Lệ Hằng
Bà Nguyễn Lệ Hằng
Thành viên
Ông Nguyễn Hữu Long
Ông Nguyễn Hữu Long
Thành viên
Ông Phạm Đỗ Huy Cường
Ông Phạm Đỗ Huy Cường
Thành viên
BAN GIÁM ĐỐC
Ông Đinh Xuân Cường
Ông Đinh Xuân Cường
Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Lệ Hằng
Bà Nguyễn Lệ Hằng
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Như Hùng
Ông Nguyễn Như Hùng
Phó Tổng Giám đốc
Ông Phạm Đỗ Huy Cường
Ông Phạm Đỗ Huy Cường
Giám đốc tài chính