BẢN CÁO BẠCH

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
11/05/2020APH: Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúngdrive.google.com/file/d/1Gp64WN3A8FY8e2n8qKcDuxYEp8Cwftso/view?usp=sharing
18/12/2019An Phát Bioplastics (AAA): Bản Cáo Bạch 2018drive.google.com/open?id=1gpy0OwJ_W93doiTU0jLX9Rz4YRyp7BV2