BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
29/07/2021APH: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021drive.google.com/file/d/177kTKyJbVzrkogfg03-ULM4euaqeeTkV/view?usp=sharing
25/01/2021APH: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020drive.google.com/file/d/1ewgxGPNYAdvjXuE8Pfsz-_yEZanPdJrl/view?usp=sharing
30/07/2020APH: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020drive.google.com/file/d/1V2DQC2Q55kWCG0F95rhr-1srJhtd5FU-/view?usp=sharing
30/03/2020APH: Quy chế nội bộ về quản trị Công tydrive.google.com/file/d/1-jzcwW4drDm2C8ddPoGPB5gZp1ZevdvJ/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
30/08/2021APH: Báo cào tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2021drive.google.com/file/d/1KpMl1Dzghy-3ai8HRA5x0OPxxd8FRIvu/view?usp=sharing
30/08/2021APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2021drive.google.com/file/d/1rwsO5iFN_0BW6sqDyhTl1GiF8Hvd_NEm/view?usp=sharing
30/07/2021APH: Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021drive.google.com/file/d/1znddT3e8e0JD9tSKQ9eJ9-QAwN6plMss/view?usp=sharing
30/07/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021drive.google.com/file/d/1WaTpYuNLMqQeTA5WTW_lirY0l8YJNx4g/view?usp=sharing
30/07/2021APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021drive.google.com/file/d/1ypQc3Pv9R8FIi1ZuXqbN0ILaIDqqM3x5/view?usp=sharing
29/04/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021drive.google.com/file/d/1NA33KkP7d3S7Ld-S4HcP-uMx8PYVMcTO/view?usp=sharing
29/04/2021APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021drive.google.com/file/d/1cYrwubHDK9EodCcogHjotOcfztyShbmA/view?usp=sharing
24/03/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/16slEQ8IdC4cyV0xz0zxyeHA1uCUKzmlp/view?usp=sharing
24/03/2021APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1CW_fQXBVFlwlRq_s19bjy1VPGoxfZyoe/view?usp=sharing
29/01/2021APH: Công văn giải trình chênh lệch LNST quý 4 năm 2020drive.google.com/file/d/1HZFyAUZJo1m7V04if-uNgn3-huzsawGD/view?usp=sharing
29/01/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020drive.google.com/file/d/1zrgHNuZO9oYaNHApDzoWdyRJypu1PLWH/view?usp=sharing
29/01/2021APH: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2020drive.google.com/file/d/1FCdiGiEGosBJfVY2dyUH9ktJ_k3aS9DR/view?usp=sharing
29/10/2020APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020drive.google.com/file/d/1vQLdsv0h1VU_Tp_AEo-QAPPu3o7UeOge/view?usp=sharing
29/10/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020drive.google.com/file/d/1EORSHHe1_4qtZ2pKX1fqnjoc9rdVDkrG/view?usp=sharing
28/08/2020APH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020drive.google.com/file/d/1JAPKfPIDl0bsU6nQhgBrX1MJREajCDdB/view?usp=sharing
28/08/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (soát xét)drive.google.com/file/d/1IQ62qdq6Ih8Jm2Vc0RBS6Fn6xb4nHkLc/view?usp=sharing
28/08/2020APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (soát xét)drive.google.com/file/d/1nvrhg4GrGkvd5yTIKkyjVPIpxkLlrVYF/view?usp=sharing
29/07/2020APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020drive.google.com/file/d/1clms1-D9-tN-2oAHkUyoehF-3B4IvPtm/view?usp=sharing
29/07/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020drive.google.com/file/d/1w3T7CykZSj6V4wYzBJpyAMyim11Z-ol3/view?usp=sharing
29/04/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020drive.google.com/file/d/1DajkFZT-kDmgZAZ94jsmHs6UMwZIojr6/view?usp=sharing
29/04/2020APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2020drive.google.com/file/d/10zwW0z7TlAmGXti5IZhHHVXfga3Tp3WW/view?usp=sharing
10/03/2020APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1f4lDYVWM_spMRTVyvTddWPqiZzep1Q1W/view?usp=sharing
10/03/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1wkIhXYWOQhICi4_n_qE5grc8QqmQ5ndw/view?usp=sharing
13/01/2020Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn năm 2019drive.google.com/file/d/1UvDK-IJeTbeuaAZy2yfKeQfa4Zl_N8Xp/view?usp=sharing
13/01/2020Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu năm 2019drive.google.com/file/d/1UvDK-IJeTbeuaAZy2yfKeQfa4Zl_N8Xp/view?usp=sharing
13/01/2020Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/17GEo4yLoctIMKR6ffZSaIKzZ04wk6bS5/view?usp=sharing
13/01/2020Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1Gt6VJpoy-rVMhyS8d4X9TQ0vSLGbt1Dl/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
12/04/2021APH: Báo cáo thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/1at-oYQxhbucsUWcq4OQZsha09YO1nc_V/view?usp=sharing
27/03/2020APH: Báo cáo thường niên năm 2019drive.google.com/file/d/1LQnzqdWR_nj7N1haacH2U6nSUj4wVDnH/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
03/08/2021Bản tin IR quý 2 năm 2021drive.google.com/file/d/1-dnq9vKFtwKy0MrfStQnKKS8_w_BewBU/view?usp=sharing
29/04/2021Bản tin IR quý 1 năm 2021drive.google.com/file/d/1Bj75DZxFMGCvQ1K3sSsONzzxm9RnLXmP/view?usp=sharing
29/01/2021Bản tin IR năm 2020drive.google.com/file/d/1eBevKul4uznssc1wPBNQzf6EcPT2tB2x/view?usp=sharing
28/10/2020Bản tin IR Quý 3/2020drive.google.com/file/d/1M8gkKw7ca1V0UU4DhIA6DYFeu6UDRE5P/view?usp=sharing
05/08/2020Bản tin IR Quý 2/2020drive.google.com/file/d/15jsAsRTEaRxfxLyVhM4IEYS8NRAbih38/view?usp=sharing