BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
30/10/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023drive.google.com/file/d/1cL-jzB3rga2CdBh8okP7sHaMUHCCeOfU/view?usp=sharing
30/10/2023APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023drive.google.com/file/d/1u_-U9P79WcYLF1-BVTWpYamMaV8PmoYN/view?usp=sharing
29/08/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023drive.google.com/file/d/1LclW3t9nKJurGz_dZ9AI60TEEu2MtssI/view?usp=sharing
29/08/2023APH: Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên năm 2023drive.google.com/file/d/1MT3a9mHKyCXrMqro-Y80QHwAs90A1mNe/view?usp=sharing
28/07/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023drive.google.com/file/d/1JQcOSfyV51RJhCBZ8NT4vOcWvvJ53Y0A/view?usp=sharing
28/07/2023APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023drive.google.com/file/d/1yG00zMWb_81NGeHdOOIQNu357nQbgQWy/view?usp=sharing
28/04/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023drive.google.com/file/d/1DPPa2FOCnfGDSVsfjIVFg_x_316Z6KBY/view?usp=sharing
28/04/2023APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023drive.google.com/file/d/1Ems5JkUGmxR4SHRIRIMtIW4I1SmT3FZB/view?usp=sharing
31/03/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/11LmCmtPwRH9ZNiavlikzCGyDRbSV7Cp2/view?usp=sharing
31/03/2023APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/12KeHN41tu2sKo1FlPaePo1NRBVNTmdRc/view?usp=sharing
30/03/2023APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC kiểm toán năm 2022drive.google.com/file/d/1L2xlWEyQTmtUyA8yf62EmGTk0nz6pqpE/view?usp=sharing
30/01/2023APH: Giải trình chênh lệch LNST quý 4 năm 2022drive.google.com/file/d/1AT8uHuWqMngUaicXlE_9gM18DVmYmWe2/view?usp=share_link
30/01/2023APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022drive.google.com/file/d/1pBagVpAXxOWiU9r-9BxUxo7P3jKke1qo/view?usp=share_link
30/01/2023APH: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022drive.google.com/file/d/1sPHPt19Wjjt4WAp6vB6UuYy8Bvqxgt7q/view?usp=share_link
28/10/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022drive.google.com/file/d/1WTKGY1NzHsE3vAk8kpU8tmcrEuddLv-Q/view?usp=sharing
28/10/2022APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022drive.google.com/file/d/1CMvoTD5cIfFcsWr2aUxrn1skXDxJTucE/view?usp=sharing
29/08/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2022drive.google.com/file/d/18sxsm5_Ayex9itIamuf6bP1hoPkKzThU/view?usp=sharing
29/08/2022APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2022drive.google.com/file/d/14VFq-ollbyfDN920qqRthj1LRawDhi2P/view?usp=sharing
29/07/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022drive.google.com/file/d/1lwPm4RxHDtIwHDcN53Qbzfwa05-ZuLSi/view?usp=sharing
29/07/2022APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022drive.google.com/file/d/1dQvFN6TWbtPt7luY43kAsOAon1BZSHxq/view?usp=sharing
28/04/2022APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC quý 1 năm 2022drive.google.com/file/d/1bG9Ty1CWn9r9Q5Bdqhh_qZzluLIH-JRa/view?usp=sharing
28/04/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022drive.google.com/file/d/1yQQbZv1HUDAi_uNUdIlQLRq2fdqDzRiW/view?usp=sharing
28/04/2022APH: Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022drive.google.com/file/d/183wQUWi2P_jbeICEM5gVFVS9qH8fMa8I/view?usp=sharing
30/03/2022APH: Giải trình chênh lệch LNST BCTC đã kiểm toán năm 2021drive.google.com/file/d/1fXJq1AWRzom-nVV8ajJjOXTpcyI0IbLP/view?usp=sharing
30/03/2022APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1mKCO9dOyS3NR2srjrY9629yKmHo3QtKL/view?usp=sharing
30/03/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1n0Ves_3omZOn3qGsBXwJMxlGY7CSVX29/view?usp=sharing
28/01/2022APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021drive.google.com/file/d/1lQdQ9nQlKONFYUCZofRQO1HH4ec3VhGI/view?usp=sharing
28/01/2022APH: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2021drive.google.com/file/d/1GGEpWGjVDRpsN-yZnW_zqCKuJXRd4O0O/view?usp=sharing
29/10/2021APH: Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính quý 3 năm 2021drive.google.com/file/d/13FpGXrBOdhDlpgvG-ejEN10gpdfgVRwv/view?usp=sharing
29/10/2021APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021drive.google.com/file/d/1I1ZllpP6r43I3c7GoBRNJdODsXpkWnL3/view?usp=sharing
29/10/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021drive.google.com/file/d/12LAFPKJ204r1KgxTjYsyUkP8O0e8HxQm/view?usp=sharing
30/08/2021APH: Báo cào tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2021drive.google.com/file/d/1FqecNbYg6wzP38OjjRBkyKAfJQwFzL29/view?usp=sharing
30/08/2021APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2021drive.google.com/file/d/1rwsO5iFN_0BW6sqDyhTl1GiF8Hvd_NEm/view?usp=sharing
30/07/2021APH: Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021drive.google.com/file/d/1znddT3e8e0JD9tSKQ9eJ9-QAwN6plMss/view?usp=sharing
30/07/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021drive.google.com/file/d/1WaTpYuNLMqQeTA5WTW_lirY0l8YJNx4g/view?usp=sharing
30/07/2021APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021drive.google.com/file/d/1ypQc3Pv9R8FIi1ZuXqbN0ILaIDqqM3x5/view?usp=sharing
29/04/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021drive.google.com/file/d/1NA33KkP7d3S7Ld-S4HcP-uMx8PYVMcTO/view?usp=sharing
29/04/2021APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021drive.google.com/file/d/1cYrwubHDK9EodCcogHjotOcfztyShbmA/view?usp=sharing
24/03/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/16slEQ8IdC4cyV0xz0zxyeHA1uCUKzmlp/view?usp=sharing
24/03/2021APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1CW_fQXBVFlwlRq_s19bjy1VPGoxfZyoe/view?usp=sharing
29/01/2021APH: Công văn giải trình chênh lệch LNST quý 4 năm 2020drive.google.com/file/d/1HZFyAUZJo1m7V04if-uNgn3-huzsawGD/view?usp=sharing
29/01/2021APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020drive.google.com/file/d/1zrgHNuZO9oYaNHApDzoWdyRJypu1PLWH/view?usp=sharing
29/01/2021APH: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2020drive.google.com/file/d/1FCdiGiEGosBJfVY2dyUH9ktJ_k3aS9DR/view?usp=sharing
29/10/2020APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020drive.google.com/file/d/1vQLdsv0h1VU_Tp_AEo-QAPPu3o7UeOge/view?usp=sharing
29/10/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020drive.google.com/file/d/1EORSHHe1_4qtZ2pKX1fqnjoc9rdVDkrG/view?usp=sharing
28/08/2020APH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020drive.google.com/file/d/1JAPKfPIDl0bsU6nQhgBrX1MJREajCDdB/view?usp=sharing
28/08/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (soát xét)drive.google.com/file/d/1IQ62qdq6Ih8Jm2Vc0RBS6Fn6xb4nHkLc/view?usp=sharing
28/08/2020APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (soát xét)drive.google.com/file/d/1nvrhg4GrGkvd5yTIKkyjVPIpxkLlrVYF/view?usp=sharing
29/07/2020APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020drive.google.com/file/d/1clms1-D9-tN-2oAHkUyoehF-3B4IvPtm/view?usp=sharing
29/07/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020drive.google.com/file/d/1w3T7CykZSj6V4wYzBJpyAMyim11Z-ol3/view?usp=sharing
29/04/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020drive.google.com/file/d/1DajkFZT-kDmgZAZ94jsmHs6UMwZIojr6/view?usp=sharing
29/04/2020APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2020drive.google.com/file/d/10zwW0z7TlAmGXti5IZhHHVXfga3Tp3WW/view?usp=sharing
10/03/2020APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1f4lDYVWM_spMRTVyvTddWPqiZzep1Q1W/view?usp=sharing
10/03/2020APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1wkIhXYWOQhICi4_n_qE5grc8QqmQ5ndw/view?usp=sharing
13/01/2020Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn năm 2019drive.google.com/file/d/1UvDK-IJeTbeuaAZy2yfKeQfa4Zl_N8Xp/view?usp=sharing
13/01/2020Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu năm 2019drive.google.com/file/d/1UvDK-IJeTbeuaAZy2yfKeQfa4Zl_N8Xp/view?usp=sharing
13/01/2020Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/17GEo4yLoctIMKR6ffZSaIKzZ04wk6bS5/view?usp=sharing
13/01/2020Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1Gt6VJpoy-rVMhyS8d4X9TQ0vSLGbt1Dl/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
20/04/2023APH: Báo cáo thường niên năm 2022drive.google.com/file/d/1r_qx4Cy7hRdEubZ35RXMbEMQnjecuiMK/view?usp=sharing
18/04/2022APH: Báo cáo thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/19FmCmi9Ml7Z92461nwNf0MKT2TCekxSH/view?usp=sharing
12/04/2021APH: Báo cáo thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/1at-oYQxhbucsUWcq4OQZsha09YO1nc_V/view?usp=sharing
27/03/2020APH: Báo cáo thường niên năm 2019drive.google.com/file/d/1LQnzqdWR_nj7N1haacH2U6nSUj4wVDnH/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
28/07/2023APH : Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2023drive.google.com/file/d/19IX9tFU144ks5aOda3fK3qEq67XqWxfg/view?usp=drive_link
30/01/2023APH: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022drive.google.com/file/d/10CkeLLO6RUEI6alTP_nQzt-ifPYddOS0/view?usp=sharing
29/07/2022APH: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng 2022drive.google.com/file/d/1ualI2_M9Q9z9F0RNHzy0jOoGvwuaBNJY/view?usp=sharing
28/01/2022APH: Báo cáo tình hình quản trị năm 2021drive.google.com/file/d/1oGFeC6A8w5LZmcJk8JMn2AqWH6GnID6-/view?usp=sharing
29/07/2021APH: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021drive.google.com/file/d/177kTKyJbVzrkogfg03-ULM4euaqeeTkV/view?usp=sharing
25/01/2021APH: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020drive.google.com/file/d/1ewgxGPNYAdvjXuE8Pfsz-_yEZanPdJrl/view?usp=sharing
30/07/2020APH: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020drive.google.com/file/d/1V2DQC2Q55kWCG0F95rhr-1srJhtd5FU-/view?usp=sharing
30/03/2020APH: Quy chế nội bộ về quản trị Công tydrive.google.com/file/d/1-jzcwW4drDm2C8ddPoGPB5gZp1ZevdvJ/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
28/07/2023Bản tin IR nửa đầu năm 2023drive.google.com/file/d/1NjtxMu4EtcXLHAqXbXO99Z_sd60ZiElP/view?usp=drive_link
28/04/2023Bản tin IR quý 1 năm 2023drive.google.com/file/d/1zVHPLvLnO3hw4aBtTuqhiid6DGu2EBov/view?usp=share_link
28/10/2022Bản tin IR quý 3 năm 2022drive.google.com/file/d/1eGCvBr2t4-tJ-H8XMLkTTgjEutOXjpCL/view?usp=sharing
03/08/2022Bản tin IR quý 2 năm 2022drive.google.com/file/d/1D_RhDfKmd4ey1-v6L5-V5NKNQkmWEJoN/view?usp=sharing
05/05/2022Bản tin IR quý 1 năm 2022drive.google.com/file/d/1-BjwXDVPl1GkHe5EPMgTenzHMtl-X11T/view?usp=sharing
10/02/2022Bản tin IR năm 2021drive.google.com/file/d/1mFuHt0iAuLwEkfjNKoyhbvM--qiTnXWQ/view?usp=sharing
02/11/2021Bản tin IR quý 3 năm 2021drive.google.com/file/d/1ZujctDHVl1GWY9M3GTJv4Pj_6NZ_6L0w/view?usp=sharing
03/08/2021Bản tin IR quý 2 năm 2021drive.google.com/file/d/1-dnq9vKFtwKy0MrfStQnKKS8_w_BewBU/view?usp=sharing
29/04/2021Bản tin IR quý 1 năm 2021drive.google.com/file/d/1Bj75DZxFMGCvQ1K3sSsONzzxm9RnLXmP/view?usp=sharing
29/01/2021Bản tin IR năm 2020drive.google.com/file/d/1eBevKul4uznssc1wPBNQzf6EcPT2tB2x/view?usp=sharing
28/10/2020Bản tin IR Quý 3/2020drive.google.com/file/d/1M8gkKw7ca1V0UU4DhIA6DYFeu6UDRE5P/view?usp=sharing
05/08/2020Bản tin IR Quý 2/2020drive.google.com/file/d/15jsAsRTEaRxfxLyVhM4IEYS8NRAbih38/view?usp=sharing