APH: Báo cáo điều chỉnh bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

13/07/2020