APH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại CTCP Giải pháp và Dịch vụ phần mềm Nam Việt

25/06/2020