APH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu NHH

12/11/2020