ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
Ngày đăngTên tài liệuTải về
09/05/2023APH: Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023drive.google.com/file/d/1u3dgNJXRjw9TTw7QhooWgZYpuakAMVwn/view?usp=sharing
05/05/2023APH: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sửa đổi, bổ sungdrive.google.com/file/d/1B7PQ1liAt9CGmnJW8d-hr9kMzRdHaAle/view?usp=sharing
14/04/2023APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023drive.google.com/drive/folders/1_W8I8-A1YyoEUMdmD31pap4fwPGTeoFb?usp=sharing
14/04/2023APH: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023drive.google.com/file/d/1tFXQy9Oe-TE_Bkq09E8Ky0jmpRvrwJoS/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
29/11/2022APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022drive.google.com/file/d/1IiCdq9PTuMb3VVrYFZiwzviFvAzdfHwQ/view?usp=sharing
25/11/2022APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 sửa đổi, bổ sungdrive.google.com/file/d/1nmfphZPhO600d_3C3mbKOq9csUw8snoR/view?usp=sharing
07/11/2022APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022drive.google.com/file/d/1UJz6Mx43bBcsrVsyvhPVVklm4_nOgg55/view?usp=sharing
07/11/2022APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022drive.google.com/file/d/1aRQTW_W4T0X94G8ooIExYy3vYJEIb4co/view?usp=sharing
15/06/2022APH: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022drive.google.com/file/d/1c_RtZurMjCvr6NivM6c3obMMotKI2q2T/view?usp=sharing
24/05/2022APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022drive.google.com/drive/folders/1nlhtHtIRiAg4W7NayhzIAzGA3_w0Y2GT?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
24/12/2021APH: Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1zMronU4hMJRCi3kdYxS_y2JhuY4fl_iq/view?usp=sharing
16/12/2021APH: Thông báo bổ sung quy định đối với cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 2drive.google.com/file/d/1VHiTUfkOsO9X7ZjA_m9rjHuSjSMQA2YE/view?usp=sharing
01/12/2021APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 2drive.google.com/file/d/1iv_wBrPd_HFCntRPMjaDxsB4uLtG-ICd/view?usp=sharing
26/06/2021APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1m0qU0c7uW6zosUEF1kxUpdAFk2KMvtro/view?usp=sharing
04/06/2021APH: Danh sách và lý lịch ứng cử viên Hội đồng quản trịdrive.google.com/file/d/1spIeJW-kfFsCKSpk8yp6q8xGLm5MA6PB/view?usp=sharing
04/06/2021APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/15XwOIpn5ToxHNSDBD_haNIIe_JJNrluW/view?usp=sharing
04/06/2021APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1yLQjFgYY55xr94p_v6AAffHCXIOaFj_Y/view?usp=sharing
08/01/2021APH: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1dHM2RDwYND6Yu7mshBpIgV23o0T1YWN6/view?usp=sharing
29/12/2020APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1xGKkpI8EzGaxZDGGxlnPDfPMRJqVkaZw/view?usp=sharing
29/12/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1DWv0AUUbra_4e244uuUxmikUN3e4DOo5/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
09/05/2023APH: Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023drive.google.com/file/d/1u3dgNJXRjw9TTw7QhooWgZYpuakAMVwn/view?usp=sharing
05/05/2023APH: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sửa đổi, bổ sungdrive.google.com/file/d/1B7PQ1liAt9CGmnJW8d-hr9kMzRdHaAle/view?usp=sharing
14/04/2023APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023drive.google.com/drive/folders/1_W8I8-A1YyoEUMdmD31pap4fwPGTeoFb?usp=sharing
14/04/2023APH: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023drive.google.com/file/d/1tFXQy9Oe-TE_Bkq09E8Ky0jmpRvrwJoS/view?usp=sharing
29/11/2022APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022drive.google.com/file/d/1IiCdq9PTuMb3VVrYFZiwzviFvAzdfHwQ/view?usp=sharing
25/11/2022APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 sửa đổi, bổ sungdrive.google.com/file/d/1nmfphZPhO600d_3C3mbKOq9csUw8snoR/view?usp=sharing
07/11/2022APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022drive.google.com/file/d/1UJz6Mx43bBcsrVsyvhPVVklm4_nOgg55/view?usp=sharing
07/11/2022APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022drive.google.com/file/d/1aRQTW_W4T0X94G8ooIExYy3vYJEIb4co/view?usp=sharing
15/06/2022APH: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022drive.google.com/file/d/1c_RtZurMjCvr6NivM6c3obMMotKI2q2T/view?usp=sharing
24/05/2022APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022drive.google.com/drive/folders/1nlhtHtIRiAg4W7NayhzIAzGA3_w0Y2GT?usp=sharing
24/12/2021APH: Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1zMronU4hMJRCi3kdYxS_y2JhuY4fl_iq/view?usp=sharing
16/12/2021APH: Thông báo bổ sung quy định đối với cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 2drive.google.com/file/d/1VHiTUfkOsO9X7ZjA_m9rjHuSjSMQA2YE/view?usp=sharing
01/12/2021APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 2drive.google.com/file/d/1iv_wBrPd_HFCntRPMjaDxsB4uLtG-ICd/view?usp=sharing
26/06/2021APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1m0qU0c7uW6zosUEF1kxUpdAFk2KMvtro/view?usp=sharing
04/06/2021APH: Danh sách và lý lịch ứng cử viên Hội đồng quản trịdrive.google.com/file/d/1spIeJW-kfFsCKSpk8yp6q8xGLm5MA6PB/view?usp=sharing
04/06/2021APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/15XwOIpn5ToxHNSDBD_haNIIe_JJNrluW/view?usp=sharing
04/06/2021APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1yLQjFgYY55xr94p_v6AAffHCXIOaFj_Y/view?usp=sharing
08/01/2021APH: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1dHM2RDwYND6Yu7mshBpIgV23o0T1YWN6/view?usp=sharing
29/12/2020APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1xGKkpI8EzGaxZDGGxlnPDfPMRJqVkaZw/view?usp=sharing
29/12/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1DWv0AUUbra_4e244uuUxmikUN3e4DOo5/view?usp=sharing
12/10/2020APH: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020drive.google.com/file/d/1ZblEWS-cA6PR1guCsMqoWdKN6ewviR_s/view?usp=sharing
02/10/2020APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020drive.google.com/file/d/1NXo8tJ3gF0poU8TCZQ59Rrk0igUpKQlh/view?usp=sharing
02/10/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020drive.google.com/file/d/1HIN7w57Tzw4yIYtTDBApe68c5duIps4-/view?usp=sharing
30/03/2020APH: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020drive.google.com/open?id=14JidOCMIccgBTRnWZm1bOIgud9WMEAvl
25/03/2020APH: Thông tin ứng cử viên bầu thành viên độc lập HĐQTdrive.google.com/file/d/1TuFXidQJJoHeHEs4BmP46I77m0GtPd3h/view?usp=sharing
25/03/2020APH: Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020drive.google.com/file/d/1fYbTUtLaVj3I_xq7_84VSDAnIMEXBlsZ/view?usp=sharing
17/03/2020APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020drive.google.com/file/d/1iZM-rEN0OqBFLxwI39tYJY3rMacguIO1/view?usp=sharing
17/03/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020drive.google.com/file/d/1SGz-sw5qC_Cmm1PS3-ot0LCKMchjk4in/
28/11/2019APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019drive.google.com/file/d/1Rp3-cBZ75Av749a-YhHZfQj-O7Qw0Ygn/