ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
26/06/2021APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1m0qU0c7uW6zosUEF1kxUpdAFk2KMvtro/view?usp=sharing
04/06/2021APH: Danh sách và lý lịch ứng cử viên Hội đồng quản trịdrive.google.com/file/d/1spIeJW-kfFsCKSpk8yp6q8xGLm5MA6PB/view?usp=sharing
04/06/2021APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/15XwOIpn5ToxHNSDBD_haNIIe_JJNrluW/view?usp=sharing
04/06/2021APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1yLQjFgYY55xr94p_v6AAffHCXIOaFj_Y/view?usp=sharing
08/01/2021APH: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1dHM2RDwYND6Yu7mshBpIgV23o0T1YWN6/view?usp=sharing
29/12/2020APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1xGKkpI8EzGaxZDGGxlnPDfPMRJqVkaZw/view?usp=sharing
29/12/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1DWv0AUUbra_4e244uuUxmikUN3e4DOo5/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
26/06/2021APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1m0qU0c7uW6zosUEF1kxUpdAFk2KMvtro/view?usp=sharing
04/06/2021APH: Danh sách và lý lịch ứng cử viên Hội đồng quản trịdrive.google.com/file/d/1spIeJW-kfFsCKSpk8yp6q8xGLm5MA6PB/view?usp=sharing
04/06/2021APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/15XwOIpn5ToxHNSDBD_haNIIe_JJNrluW/view?usp=sharing
04/06/2021APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1yLQjFgYY55xr94p_v6AAffHCXIOaFj_Y/view?usp=sharing
08/01/2021APH: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1dHM2RDwYND6Yu7mshBpIgV23o0T1YWN6/view?usp=sharing
29/12/2020APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1xGKkpI8EzGaxZDGGxlnPDfPMRJqVkaZw/view?usp=sharing
29/12/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1DWv0AUUbra_4e244uuUxmikUN3e4DOo5/view?usp=sharing
12/10/2020APH: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020drive.google.com/file/d/1ZblEWS-cA6PR1guCsMqoWdKN6ewviR_s/view?usp=sharing
02/10/2020APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020drive.google.com/file/d/1NXo8tJ3gF0poU8TCZQ59Rrk0igUpKQlh/view?usp=sharing
02/10/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020drive.google.com/file/d/1HIN7w57Tzw4yIYtTDBApe68c5duIps4-/view?usp=sharing
30/03/2020APH: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020drive.google.com/open?id=14JidOCMIccgBTRnWZm1bOIgud9WMEAvl
25/03/2020APH: Thông tin ứng cử viên bầu thành viên độc lập HĐQTdrive.google.com/file/d/1TuFXidQJJoHeHEs4BmP46I77m0GtPd3h/view?usp=sharing
25/03/2020APH: Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020drive.google.com/file/d/1fYbTUtLaVj3I_xq7_84VSDAnIMEXBlsZ/view?usp=sharing
17/03/2020APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020drive.google.com/file/d/1iZM-rEN0OqBFLxwI39tYJY3rMacguIO1/view?usp=sharing
17/03/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020drive.google.com/file/d/1SGz-sw5qC_Cmm1PS3-ot0LCKMchjk4in/
28/11/2019APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019drive.google.com/file/d/1Rp3-cBZ75Av749a-YhHZfQj-O7Qw0Ygn/