an tiến
HPC
Logo Top
Logo Top
Logo Top
LogoTop
LogoTop
LogoTop
LogoTop
Logistics

Logistics

Vận tải - Logistics là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa và đảm bảo năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Với nền kinh tế đang hội nhập, phụ thuộc nhiều vào chuỗi giá trị toàn cầu và xuất khẩu như Việt Nam, Logistics hiệu quả càng đặc biệt quan trọng hơn.

Xem chi tiết
Logistics